top of page

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ SydeKick กับมือถือ

วิธีการตั้งค่า เปิด ปิด เสียง

การใช้งานปุ่มฉุกเฉิน

การเพิ่มเพื่อน

การใช้แผนที่ 

การส่ง Location ให้เพื่อน

bottom of page